News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١/٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی تبریک سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34102/تبریک سال نو ١٣٩٦/١/٥ شعار سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34101/شعار سال ١٣٩٦/١/٥ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33590/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی ١٣٩٥/١٢/٩ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33589/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی ١٣٩٥/١٢/٩ جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33587/جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ١٣٩٥/١٢/٩ تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33489/تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس ١٣٩٥/١٢/٧ سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33419/سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید ١٣٩٥/١٢/٣ ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33387/ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢ نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33385/نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی ١٣٩٥/١٢/٢ سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/32925/سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از به روز رسانی سامانه حضور غیاب دانشگاه خبر داد ١٣٩٥/١١/١٨ نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/32325/نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد ١٣٩٥/١٠/٢٩ جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30431/جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد ١٣٩٥/٩/٢١ نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30356/نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/٩/١٧ زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30352/زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی با نام مستقل جهت دسترسی آسان و آدرسی دهی کوتاه ایجاد شد ١٣٩٥/٩/١٧ تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30183/تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه مدیر آمار و فناوری دانشگاه در این آیین وبومتریک را یکی از ابزارهای وب سنجی عنوان کرد که اخیرا در دنیا مخصوصا در وب سنجی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و علمی انجام می شود. ١٣٩٥/٩/٩ تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30099/تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند با راه اندازی شبکه دولت در دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، بهداشت و دانشکده پرستاری شیروان ، کلیه مراکز زیر مجموعه دانشگاه به این شبکه متصل شدند. ١٣٩٥/٩/٦ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29964/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد ١٣٩٥/٨/٢٩ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29962/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از راه اندازی ربات خبری تلگرام و کانال خبری تلگرام دانشگاه به همت کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه خبر داد. ١٣٩٥/٨/٢٩ تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29930/تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار توسط اداره آمار دانشگاه و با همکاری کارشناسان آماری معاونت های درمان،بهداشت،غذا و دارو،دانشجویی و فرهنگی ،تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و حوزه ریاست تدوین گردیده است. ١٣٩٥/٨/٢٩ راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28718/راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی ١٣٩٥/٨/١١ جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28717/جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب ١٣٩٥/٨/١١ جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28716/جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد ١٣٩٥/٨/١١ جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28058/جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/١٨ دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27614/دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/٣ برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27374/برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وضعیت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بررسی شد. ١٣٩٥/٦/٢٧ گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27365/گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه ١٣٩٥/٦/٢٧ داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26942/داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد ١٣٩٥/٦/١٥ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26673/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند ١٣٩٥/٦/٨ طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26514/طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت ١٣٩٥/٦/٦ برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26512/برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج ١٣٩٥/٦/٦ تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26510/تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه ١٣٩٥/٦/٦ آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26400/آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ ١٣٩٥/٦/٢ مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26399/مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) ١٣٩٥/٦/٢ آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26398/آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس ١٣٩٥/٦/٢ اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26397/اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد ١٣٩٥/٦/٢ هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26396/هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX ١٣٩٥/٦/٢ آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26395/آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها ١٣٩٥/٦/٢ برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26222/برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه در شهریور ماه امسال برگزار میگردد ١٣٩٥/٥/٢٧ تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26155/تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند ١٣٩٥/٥/٢٤ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26146/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) ١٣٩٥/٥/٢٤ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26145/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم ١٣٩٥/٥/٢٤ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25973/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان شیروان ١٣٩٥/٥/١٣ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25974/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان مانه و سملقان ١٣٩٥/٥/١٣ برگزاری کارگاه آموزشی سامانه حضورو غیاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25977/برگزاری کارگاه آموزشی سامانه حضورو غیاب ١٣٩٥/٥/١٣ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه با حضور دکتر صادقیان ریاست مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25975/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه با حضور دکتر صادقیان ریاست مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٥/٥/١٣ سامانه فکس سرور دانشگاه علوم پزشکی بر روی اتوماسیون اداری راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22320/سامانه فکس سرور دانشگاه علوم پزشکی بر روی اتوماسیون اداری راه اندازی شد ١٣٩٥/٤/١٣ امکان ارسال و دریافت نامه های اداری از طریق پروتکل ECE فراهم شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22319/امکان ارسال و دریافت نامه های اداری از طریق پروتکل ECE فراهم شد ١٣٩٥/٤/١٣ آموزش بارگذاری سایت در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22230/آموزش بارگذاری سایت در دانشکده دندان پزشکی ١٣٩٥/٤/١٠ افتتاح پروژه کلینیک ویژه شهرستان جاجرم از طریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22071/افتتاح پروژه کلینیک ویژه شهرستان جاجرم از طریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه ١٣٩٥/٤/١ نشریه فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19815/نشریه فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان منتشر شد ١٣٩٥/٣/١٩ سومین شماره نشریه فناوری اطلاعات منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19783/سومین شماره نشریه فناوری اطلاعات منتشر شد ١٣٩٥/٣/١٨ سومین شماره نشریه الکترونیکی فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19781/سومین شماره نشریه الکترونیکی فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان ١٣٩٥/٣/١٨ جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19727/جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد ١٣٩٥/٣/١٧ جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19728/جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد ١٣٩٥/٣/١٧ برگزاری جلسه آموزش نرم افزار امور حقوقی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19726/برگزاری جلسه آموزش نرم افزار امور حقوقی دانشگاه ١٣٩٥/٣/١٧ جیمیل و ۱۷ راهکار برای حرفه ای شدن در آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19608/جیمیل و ۱۷ راهکار برای حرفه ای شدن در آن ١٣٩٥/٣/١٢ مقایسه‌ ویندوز 10 با ویندوز 8.1 و 7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19607/مقایسه‌ ویندوز 10 با ویندوز 8.1 و 7 ١٣٩٥/٣/١٢ راه اندازی سامانه مدیریت دفاتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19381/راه اندازی سامانه مدیریت دفاتر حقوقی ١٣٩٥/٣/٨ تفکیک زیر سایت های دانشگاه با دامنه های مستقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19234/تفکیک زیر سایت های دانشگاه با دامنه های مستقل وب سایت کلیه معاونت ها و دانشکده های دانشگاه دارای نام دامنه مستقل گردیدند. ١٣٩٥/٣/٥ جلسه هفتگی مسئولان واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18798/جلسه هفتگی مسئولان واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٢/١٩ اعلام رنکینگ جهانی دانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18727/اعلام رنکینگ جهانی دانشگاهها ١٣٩٥/٢/١٤ جلسه his دانشگاه با حضور کارشناسان و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18724/جلسه his دانشگاه با حضور کارشناسان و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/٢/١٤ اتصال داروخانه های استان به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18723/اتصال داروخانه های استان به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور ١٣٩٥/٢/١٤ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: سیستم اکانتینگ اینترنت جدید جهت مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در بستر دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18645/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: سیستم اکانتینگ اینترنت جدید جهت مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در بستر دانشگاه راه اندازی شد ١٣٩٥/٢/١٢ نخستین جلسه هفتگی مسئولان واحد های فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18134/نخستین جلسه هفتگی مسئولان واحد های فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/١/٢١ مرتب سازی و جابه جایی اتاق سرور ستاد در نخستین روزهای سال جدید انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18136/مرتب سازی و جابه جایی اتاق سرور ستاد در نخستین روزهای سال جدید انجام شد ١٣٩٥/١/٢١ دعوت به همکاری در نشریه فناوری اطلاعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18137/دعوت به همکاری در نشریه فناوری اطلاعات دانشگاه ١٣٩٥/١/٢١ گزارش تفصیلی نتایچ بررسی وب سایت های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17901/گزارش تفصیلی نتایچ بررسی وب سایت های دانشگاه نتایچ بررسی جشنواره وب سنجی اول دانشگاه و گزارش عملکرد وب سایت های دانشگاه اعلام گردید ١٣٩٤/١٢/٢٢ دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17535/دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) منتشر شد ١٣٩٤/١٢/٥ صبح امروز مدیر فناوری اطلاعات در دیداری صمیمی روز مهندس را به کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات تبریک گفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17522/صبح امروز مدیر فناوری اطلاعات در دیداری صمیمی روز مهندس را به کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات تبریک گفت ١٣٩٤/١٢/٥ دانلود دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17526/دانلود دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) ١٣٩٤/١٢/٥ پیام تبریک مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17519/پیام تبریک مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس ١٣٩٤/١٢/٤ دهمین جلسه کمیته تخصصی آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17338/دهمین جلسه کمیته تخصصی آمار ١٣٩٤/١١/٢٧ کلاس آموزشی آشنایی با امکانات وب سایت دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17299/کلاس آموزشی آشنایی با امکانات وب سایت دانشگاه برگزار شد ١٣٩٤/١١/٢٥ حضور پر شور کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در راهپیمایی 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17232/حضور پر شور کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در راهپیمایی 22 بهمن ١٣٩٤/١١/٢٣ جلسه بررسی برنامه عملیاتی واحد آمار برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17152/جلسه بررسی برنامه عملیاتی واحد آمار برگزار شد ١٣٩٤/١١/٢٠ جلسه کمیته فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص احصا خدمات دانشگاه علوم پزشکی و ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17151/جلسه کمیته فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص احصا خدمات دانشگاه علوم پزشکی و ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی ١٣٩٤/١١/٢٠ برگزاری کلاس آموزشی mcitp جهت کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17150/برگزاری کلاس آموزشی mcitp جهت کارکنان فناوری اطلاعات ١٣٩٤/١١/٢٠ دوره آموزشی کد دار وب سایت دانشگاه برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17063/دوره آموزشی کد دار وب سایت دانشگاه برگزار می شود ١٣٩٤/١١/١٧ بازدید از بیمارستان پورسینای آشخانه شهرستان مانه و سملقان توسط کارشناسان HIS ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17062/بازدید از بیمارستان پورسینای آشخانه شهرستان مانه و سملقان توسط کارشناسان HIS ستاد دانشگاه ١٣٩٤/١١/١٧